Competitie Reglementen


Reglementen

Hieronder treft u de algemene reglementen (versie 13 oktober 2014) aan die gelden voor alle door de RCZ georganiseerde competities.

Spelers en teams

Speelgerechtigden
 • In hoofdlijn zijn die spelers speelgerechtigd tot deelname aan de competities van de RCZ welke ten hoogste 3e klasse districtscompetitie hebben gespeeld in het huidige en/of vorige seizoen.

 • De stuurgroep RCZ kan alsnog anders beslissen waarbij de motivering aan de desbetreffende club voorgelegd wordt.

Niet speelgerechtigd
 • Spelers kunnen niet voor meerdere verenigingen binnen eenzelfde competitie uitkomen.
 • Indien tijdens het verloop van een competitie blijkt dat een speler niet aan bovenstaande voorwaarde voldoet, vervallen alle, door deze speler, behaalde resultaten. Setstanden worden op 21–0 ten gunste van de tegenstander gezet.
Team samenstelling
 • In principe bestaat een deelnemend team minimaal uit onderstaande samenstelling:
  • Twee dames en twee heren (mixed competities)
  • Vier heren (herencompetities)
 • Indien een team bestaat uit vier (of meer) heren dienen de dubbels in vier verschillende combinaties plaats te vinden.

 • Voor aanvang van de competitie dienen teams door de competitieleider geformuleerd te zijn en te zijn voorzien van teamleden.

Sterkte regeling
 • Bij deelname van meerdere teams binnen één vereniging dienen de sterkste spelers in het hoogst ingedeelde team opgenomen te worden.

Het volgende referentiekader wordt gehanteerd:

Klasse Omschrijving
A Sterkere, recreatieve en ex-competitie spelers. Sterkte vergelijkbaar met vier/vijfde klasse bondsdistrictscompetitie
B Gevorderde, recreatieve, spelers met competitie ervaring
C Gevorderde, recreatieve, spelers zonder competitie ervaring
D Nieuwe spelers
Reservelijst en reserveregeling
 • Spelers welke opgevoerd zijn in de ledenlijst op de website van RCZ Badminton gelden in zijn algemeenheid als reservespelers.
 • Reeds ingedeelde spelers zijn automatisch reservespelers voor hogere competities, het is niet toegestaan om spelers uit een hoger team te laten invallen bij een lager team.
 • Te allen tijde is de sterktebepaling als hierboven van toepassing.
 • Het aantal invallers per team dient zoveel mogelijk beperkt te blijven, stelregel is 1 - 2 invallers per deelnemer.

Competitie en speeldata

Speelweek
 • De speelweken lopen van maandag tot en met zondag.
 • Met als uitzondering verenigingen of teams die hebben aangegeven om principiële redenen niet op de zondag te spelen.
Speeldata en wijzigingen
 • Clubs en teams dienen zich te committeren aan het geplande speelschema.
 • Indien teams verhinderd zijn kan binnen de competitieperiode en met wederzijds goedkeuren een nieuwe speeldatum vastgesteld worden. Deze dient in een vrije week te vallen.
 • Het secretariaat van de RCZ dient van alle wijzigingen terstond op de hoogte gebracht te worden.
 • Verschuivingen buiten de competitieperiode dienen door de RCZ goedgekeurd te worden.
Uitnodigingen
 • Ieder team dient iedere tegenstander door middel van een uitnodiging te inviteren om de wedstrijd te spelen. De uitnodiging dient te zijn voorzien van ten minste:
  • Speeldatum.
  • Aanvangstijd.
  • Duidelijke route beschrijving naar de sportlocatie.
  • Naam, adres en telefoonnummer van een contactpersoon, dit kan de competitieleider, teamcaptain en of verenigingscontactpersoon(en) zijn.
  • Telefoonnummer van de sportzaal.
 • Indien de gegevens van de uitnodiging niet overeenkomen met de gegevens op de website dient het thuisspelende team voor correctie van deze gegevens te zorgen.
 • Verenigingen die principieel niet op zondag spelen dienen derhalve geen uitnodiging voor een zondag te ontvangen.
 • Om miscommunicatie te voorkomen, dienen uitnodigingen die per mail verstuurd zijn door de ontvangende partij bevestigd te worden.
Afzeggingen
 • Afzeggingen van wedstrijden dienen uiterlijk 24 uur van te voren gemeld te worden.
 • Wordt binnen 24 uur voor aanvang van de wedstrijd afgemeld wordt de wedstrijd als gespeeld beschouwd en krijgt het afzeggende team de wedstrijd verloren verklaard.
Afwezig
 • Bij het niet komen opdagen van een team, zonder reglementaire afzegging, wordt de wedstrijd als verloren beschouwd voor het afwezige team.
 • Indien een team zonder berichtgeving binnen 15 minuten na aanvang van de wedstrijd niet aanwezig is vervalt de wedstrijd en wordt deze als verloren beschouwd voor het afwezige team.

Wedstrijdvorm en telling

Wedstrijdvormen

Binnen de RCZ worden een aantal competities onderkend, ieder met haar eigen partijen:

Voorjaarscomptitie (8 partijen per wedstrijd)

 • 2x heren enkel partij
 • 2x dames enkel partij
 • 2x mixed dubbel partij
 • 1x heren dubbel partij
 • 1x dames dubbel partij

Voorjaars dubbel competitie (6 partijen per wedstrijd)

 • 1x heren dubbel partij
 • 1x dames dubbel partij
 • 4x mixed dubbel partij

Najaarscompetitie (6 partijen per wedstrijd)

 • 1x heren dubbel partij
 • 1x dames dubbel partij
 • 4x mixed dubbel partij

Herencompetitie (6 partijen per wedstrijd)

 • 2x heren enkel partij
 • 4x heren dubbel partij
Telling
 • Alle wedstrijden en partijen worden volgens de actuele telling geteld zoals aangegeven door Badminton Nederland.
 • Een partij wordt gewonnen door de speler die als eerste 2 sets heeft gewonnen.
 • Een set wordt gewonnen door de speler die als eerste 21 punten behaald, met uitzondering van de standen 21–20 en 21–21. Bij deze standen wordt doorgespeeld totdat één van de twee spelers een verschil van 2 punten heeft behaald.
 • Een set wordt sowieso gewonnen door de eerste speler die 30 punten heeft behaald.
Wedstrijdformulieren
 • Via de website van de RCZ worden formulieren beschikbaar gesteld. Via het speelschema kunnen deze geprint worden.
 • De thuisspelende vereniging dient als eerste het formulier te voorzien van de teamopstelling. Indien het een beslissingswedstrijd betreft kan er gekozen worden voor het blind invullen.
 • Beide partijen noteren de teamopstelling op een blanco vel en overhandigen elkaar de opstelling.
 • Deze opstelling is bindend voor de wedstrijd.
Shuttles
 • Het thuisspelende team draagt de zorg voor voldoende, kwalitatief goede, shuttles. Deze shuttles dienen gekozen te worden uit de lijst van door Badminton Nederland goedgekeurde Nylon shuttles.
 • Er mag afgeweken worden van deze lijst alleen indien de tegenpartij tijdig op de hoogte is gebracht (Incl. merk en type shuttle) en geen bezwaren heeft geuit tegen het spelen met deze shuttle.
Wedstrijd tijden
 • Het thuisspelende team dient zorg te dragen voor voldoende speelgelegenheid en speeltijd.
 • Indien de wedstrijd niet volledig afgerond kan worden omwille van de speeltijd worden alle niet afgeronde partijen als verloren beschouwd voor het thuisspeldende team.
Uitslag
 • Per gespeelde partij kan 1 wedstrijdpunt behaald worden.
 • Het totaal aantal behaalde punten per team bepaald de einduitslag.
 • Indien aan het einde van de competitie 2 of meer teams een gelijk aantal wedstrijdpunten heeft, zal het team, dat een hoger saldo gewonnen minus verloren sets heeft, hoger eindigen dan de vereniging met een lager saldo.
 • Mocht dit geen soelaas bieden dan gaat het onderlinge resultaat tellen.
Afmelding
 • Gespeelde wedstrijden dienen binnen 24 uur na aanvang van de wedstrijd door het thuisspelende team ingevoerd te worden op de website van de RCZ.
 • Het uitspelende team dient binnen 48 uur de wedstrijd via de website te accorderen of bezwaar aan te tekenen.
 • Niet tijdige invoer of bevestiging kan leiden tot onjuiste gegevens.
 • De RCZ behoudt zich het recht voor om langer openstaande wedstrijden zelf door te zetten naar het uitspelende team, of zonder akkoord te finaliseren. Het recht op bezwaar met betrekking tot het resultaat van de wedstrijden vervalt dan.
Uitval speler/speelster tijdens wedstrijd
 • Voorop gesteld wordt dat de RCZ er vanuit gaat dat een en ander onderling opgelost wordt. Blijkt dit niet mogelijk dan gaat het volgende tellen:

  • In het geval dat er tijdens een partij (onderdeel van een westrijd) een speelster/speler vervangen dient te worden wegens een blessure of andere oorzaak dan wordt die partij van de betreffende geblesseerde speler/speelster als verloren beschouwd voor die speelster/speler.
  • In het geval de tegenstander accoord gaat met vervanging van de geblesseerde speler/speelster voor de resterende partijen dan kan de wedstrijd uitgespeeld worden. Echter wel met in achtneming van het verlies van de partij waarin de blessure optrad.
  • Tijdens een partij is het niet toegestaan om te wisselen. De wissel (vervanging) geldt voor de nog te spelen partijen.
  • In het geval er gebruik gemaakt moet worden van een “reserve” dan zal er vooraf accoord moeten zijn van de tegenstander. Gaat deze accoord dan kan er met de reserve verder gespeeld worden. Gaat deze niet accoord dan worden de partijen van de geblesseerde speelster/speler als verloren beschouwd. De totale wedstrijd kan aangepast uitgespeeld worden.
Geschillen
 • Geschillen die onderling niet opgelost kunnen worden, moeten schriftelijk aan de stuurgroep gemeld worden.
 • De stuurgroep zal dan een uitspraak doen, die voor beide partijen bindend is.
 • Bij de eerstvolgende wedstrijd van de betrokken teams zal dan (indien mogelijk en gewenst) één van de leden van de stuurgroep aanwezig zijn.

Inschrijvingen, betaling en overige zaken

Inschrijven
 • Via de site van de RCZ kan ingeschreven worden op competities.
 • Per inschrijving wordt automatisch een bevestiging verstuurd. Bewaar deze goed.
Betaling

Per competitie wordt jaarlijks de bijdrage vastgesteld. Inschrijving van een team verplicht tot betaling van de inschrijvingsgelden. Restitutie van inschrijvingsgelden is niet mogelijk en betaling dient binnen vier (4) weken na aanvang van de competitie voldaan te zijn aan de penningmeester, onder vermelding van de verenigingsnaam en teamnaam:

IBAN-nummer:  NL10 INGB 0004 3266 22

Ter attentie van dhr. K.W. van Essen René Clairstrook 18

2726 SM Zoetermeer

Overige zaken

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal door de stuurgroep bij monde van het wedstrijdsecretariaat een uitspraak worden gedaan die als bindend voor alle partijen geldt.